Cele realizacji zadania publicznego

Celem głównym utworzenia CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „Bliżej Siebie” jest zmniejszenie poczucia osamotnienia i marginalizacji osób starszych oraz wzmacnianie poczucia odpowiedzialności młodszych pokoleń za opiekę nad osobami starszymi poprzez wzmocnienie aktywności osób starszych w środowisku lokalnym i integrację międzypokoleniową.
Cele szczegółowe:

  • 1. Zwiększenie oferty zajęć w obszarze kultury angażujących różne pokolenia oraz wzmocnienie podmiotowości seniorów w środowisku lokalnym.
  • 2. Zwiększenie oferty edukacyjnej dla osób starszych, wzmocnienie kompetencji cyfrowych i zmniejszenie poziomu e-wykluczenia osób starszych.
  • 3. Zwiększenie zróżnicowanych form aktywności międzypokoleniowej w życiu społecznym, upowszechnienie wolontariatu wewnątrz i międzypokoleniowego, promowanie postaw samopomocowych.
  • 4. Podniesienie jakości życia w okresie starości oraz samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, promocja aktywnego trybu życia i aktywnego wypoczynku, a także wzmacnianie poczucia solidarności międzypokoleniowej.
  • 5. Promowanie aktywności osób starszych i osób młodych oraz integracji międzypokoleniowej.