Opis potrzeb wskazujących na konieczność utworzenia CIM „Bliżej Siebie”

Jednym z bardziej palących tematów ostatnich lat jest problem starzejącego się społeczeństwa. Dotyczy on większości państw wysokorozwiniętych, w tym szczególnie krajów europejskich. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W decyzji określono m.in., że ogólnym celem Roku Europejskiego (RE) jest ułatwianie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe. Celem ERAOSiSM jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze oraz zachęcenie do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Osoby powyżej 60 roku życia nadal mają wiele przed sobą, a społeczeństwo coraz bardziej docenia to co mają do zaoferowania. Aktywne starzenie się polega na korzystaniu z licznych możliwości wynikających z dłuższego życia; czy to w miejscu pracy, w domu czy w społeczności lokalnej. Aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Bez względu na swój wiek osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie, wystarczy tylko znaleźć sposób by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał. ERAOSISM ma przyczynić się do stworzenia osobom starszym sprzyjających warunków do dłuższej aktywności.
Przyjęcie w br. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 -13 wychodzi naprzeciw zmianom społecznym i demograficznym naszego kraju i ustala priorytety do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w latach 2008-2012 na 6 -ciu różnych osiedlach Miasta Nowego Sącza (Mapy Zasobów i Potrzeb opracowane przez Zespół CAL i PAL z MOPS w Nowym Sączu) wynika, że jednym z palących problemów na Osiedlach jest niska oferta zagospodarowania czasu wolnego osobom starszym oraz dzieciom i młodzieży. Badani respondenci wskazywali na potrzebę utworzenia klubu seniora na Osiedlu, bądź podjecie działań zmierzających do aktywizacji i integracji osób starszych. Badani mieszkańcy podobną potrzebę zgłaszali w odniesieniu do problemu zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Z analizy ankiet przeprowadzonych przez członków Małopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych wśród osób starszych przy rekrutacji uczestników zadania publicznego zleconego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza pt. „Ośrodek Wsparcia Radosne Wólki” wynika, iż znaczna grupa osób starszych nie potrafi posługiwać się komputerem lub posługuje się w niewielkim zakresie. W trakcie zajęć w Ośrodku osoby starsze zgłaszają potrzebę nauki z zakresu obsługi komputera od podstaw, inni poszerzenie wiedzy nabytej. Ponadto zgłaszają trudności w poruszaniu się po lokalnych instytucjach (brak wiedzy gdzie mogą załatwić ważną dla nich sprawę), a także brak niezbędnej wiedzy z zakresu obowiązującego prawa w zakresie cywilnym, administracyjnym, rodzinnym itp. W związku z tym Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej utworzyło Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bliżej Siebie” w Nowym Sączu ul. Barbackiego 28 w którym odbywać się będą zajęcia wspólne dla osób starszych i pozostałych grup wiekowych z przewagą dzieci i młodzieży. Utworzenie Ośrodka ma na celu integrację międzypokoleniową, wzajemną wymianę doświadczeń i wzmocnienie więzi pomiędzy osobami starszymi a młodymi ludźmi. Dzięki podjętym działaniom wykorzystany zostanie potencjał osób starszych jak i potencjał drzemiący w młodzieży. Utworzenie CIM „BS” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców Miasta Nowego Sącza. Realizacja zadania publicznego przyczyni się do aktywizacji i integracji osób starszych oraz pozostałych grup wiekowych zwłaszcza dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, integracji międzypokoleniowej oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. Podjęte działania przyczynią się również do promocji postaw prospołecznych i samopomocowych w środowisku lokalnym. Osoby zaangażowane w realizację zadania publicznego (Członkowie MSPS) posiadają długoletnie doświadczenie w pracy socjalnej tj. pracy metodą indywidualnego przypadku, pracy metodą grupową, pracy metodą środowiskową. W ramach pracy etatowej i pracy na rzecz MSPS od kilku lat zajmują się aktywizacją i integracją środowisk lokalnych, tworzeniem lokalnych partnerstw, prowadzeniem grup wsparcia, grup samopomocowych i grup obywatelskich, organizacją i prowadzeniem wolontariatu, prowadzeniem szkoleń. Posiadają również doświadczenie w realizacji projektów UE.

mgr Teresa Syktus Prezes Zarządu Głównego
Małopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych