Utworzenie Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”

Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łukowicy realizuje w okresie od 01.04.2017r. do 31.12.2017r. zadanie rządowe pod nazwą Świetlica Środowiskowa „Stokrotka” dzięki dotacji otrzymanej od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

 

W ramach zadania rządowego utworzono Świetlicę Środowiskową „Stokrotka” na terenie Miasta Nowego Sącza, w której edukacją zostało objętych 30 dzieci w wieku od 5-15 lat, w tym dzieci pochodzenia romskiego i polskiego. W związku z dużą liczbą chętnych utworzono również listę rezerwową.

 

Zajęcia w ramach Świetlicy Środowiskowej prowadzone są przy wynajętym lokalu przy ul. Traugutta 1 w Nowym Sączu przez 5 dni w tygodniu (od pon. do pt.) w godz. 09.00-17.00 w podziale na II grupy.

 

W ramach Świetlicy realizowane są zajęcia edukacyjno-integracyjne mające na celu zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów oraz integrację dzieci pochodzenia romskiego z polskimi. Planuje się również organizację kilku spotkań okolicznościowych (w tym z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek), jak również konkursów i występów.

 

Cele działalności Świetlicy Środowiskowej:

 

  • działalność edukacyjna: pomoc w nauce, pomoc w opanowaniu języka polskiego, kultury, obyczajów oraz zasad dobrego wychowania.
  • działalność opiekuńczo-wychowawcza: wsparcie w procesie wychowywania dzieci, sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie w dzieciach postaw społecznych.
  • działalność kulturalna: udział w imprezach kulturalnych dla dzieci na forum miasta, organizowanie wystaw prac dzieci na terenie świetlicy.
  • działalność pro-zdrowotna poprzez higienę, sport i rekreację. Edukacja dzieci z zakresu utrzymywania codziennej higieny, wspólne wyjścia na plac zabaw, boiska sportowe, gry i zabawy ruchowe.
  • współpraca z rodzicami wychowanków – ustalanie godz. przyprowadzania i odbierania dzieci, informowanie o postępach i nieprawidłowościach w zachowaniu dziecka, zalecenia dot. pracy indywidualnej z dzieckiem w środowisku domowym.
  • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowanków Świetlicy, a zwłaszcza szkołami (pedagogami szkolnymi i wychowawcami).